org.mercyrefugeeshouse | org.mercyrefugeeshouse
 

فرم درخواست کمک مالی

فرم درخواست کمک مالی

    در حال حاضر کمک های این سازمان به پناهندگان ایرانی تعلق نمی گیرد. پر کردن فرم ضمانتی برای پرداخت ایجاد نمی کند و حتی پرداخت کمک مالی تضمینی برای ادامه پرداخت نیست. لازم به تذکر است هرگونه اطلاعات اشتباه و ناقص موجب ابطال فرم خواهد شد.