فرم درخواست کمک مالی

فرم درخواست کمک مالی

    با توجه به محدود بودن بودجه، فقط به درخواستهای در اولویت، کمک مالی صورت خواهد گرفت. پر کردن فرم ضمانتی برای پرداخت ایجاد نمی کند و حتی پرداخت کمک مالی تضمینی برای ادامه پرداخت نیست. لازم به تذکر است هرگونه اطلاعات اشتباه و ناقص موجب ابطال فرم خواهد شد.