فرم درخواست همیاری

فرم درخواست همیاری

    همیاران پناهنجو در خانه پناهندگان مهر در حد وسع زمانی و توان خود همراه و راهنمای شما در آشنایی و انجام امور اداری و رفع مشکلات شما در شهرهای مختلف خواهند بود.

 

Verification